CFC Ahead

Subtitle


I'm putting together a documentary about Vietnamese Food; Called 'Viand Vietnam'. I will be in Vietnam between 14 December 2018 and 22 January 2019; And plan to visit Da Nang, Hoi An, Hue, Hanoi, Nha Trang, Da Lat, Saigon and Mekong. Please email [email protected] if you are interested in sponsoring me a meal, while I filme you cook it and then I eat it and describe its taste, smell and texture?


Tôi đang tập hợp một bộ phim tài liệu về Thực phẩm Việt Nam; được gọi là 'Viand Việt Nam'. Tôi sẽ ở Việt Nam giữa ngày 14 tháng 12 năm 2018 và ngày 22 tháng 1 năm 2019; và lên kế hoạch thăm Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và Mekong. Vui lòng gửi email tới [email protected] nếu bạn quan tâm đến việc tài trợ cho tôi một bữa ăn, trong khi tôi quay phim bạn nấu nó và sau đó tôi ăn nó và mô tả hương vị, mùi và kết cấu của nó?

Sponsored by